ഹാ…കലക്കി സൂപ്പർ നിങളുടെ കഥകള്‍ വായിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്…കാരണം ഫെറ്റിഷ് കഥകള്‍ അധികമാരും എഴുതാറില്ല തീട്ടക്കളി കൂടുതല്‍ പ്രതീഷിക്കുന്നു ഉമ്മ മക്കൾക്ക് തൂറിക്കൊടുക്കന്നതിന്നായി കാത്തിരിക്കുന്നു..